Podwójna Monarchia i Państwo Środka


Międzynarodowa interdyscyplinarna grupa badawcza pod nazwą “Podwójna Monarchia i Państwo Środka” stanowi stowarzyszenie  w myśl francuskiej ustawy o stowarzyszeniach z 1901 roku.
Oficjalnymi językami wszelkich oświadczeń, komunikatów i dyskusji są francuski i angielski.

Każdy dodatkowy język jest zdecydowanie mile widziany.
 
I- Cel statutowy

 

Celem istnienia grupy badawczej jest krzewienie naukowej, międzynarodowej i interdyscyplinarnej współpracy w temacie szeroko pojętych relacji Austro-Węgier i Chin.

Przez Austro-Węgry rozumie się zarówno monarchę habsburską od 1868 roku zwaną Podwójną Monarchią (Cesarstwo Austrii i Apostolskie Królestwo Węgier), jak również społeczno-kulturowe, etniczne i geograficzne dziedzictwo imperium austro-więgierskiego od jego upadku po czasy współczesne.

Przez Chiny rozumie się obszar, który objęło swoim zasięgiem Cesarstwo Quing po podpisaniu traktatu chińsko-austro-węgierskiego w 1869 roku, a więc Chiny właściwe, Mandżurię, Wewnętrzną i Zewnętrzną Mongolię, chińską część Turkiestanu, Tybet oraz wyspę Tajwan
 
II- Centralizacja i popularyzacja

 

Do kluczowych ambicji grupy należą, po pierwsze, scalenie dotychczasowych wyników badań nad Austro-Węgrami i Chinami, oraz po drugie, ich rozpowszechnienie zarówno w kręgach akademickich, jak i wśród szerszej publiczności, wszelkimi stosownymi i prawnie dozwolonymi środkami.


III- Współpraca

 

Nadrzędną ideą stowarzyszenia jest ustanowienie wspólnoty zainteresowań oraz przestrzeni interakcji dla badaczy bez względu na narodowość, przynależność instytucjonalną, język czy specjalizację.

Kluczowy dla naszych projektów jest międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter inicjatywy, budowany dzięki różnorodności postaci zaangażowanych w prace grupy oraz wielości punktów widzenia wobec badanych problemów.
 
IV- Nowatorstwo

 

Nowy projekt badawczy może zapoczątkować każdy z członków zespołu pod nadzorem kierownictwa stowarzyszenia, które powołuje koordynatorów projektów.

Gorąco zachęcamy wszystkich stowarzyszonych do zgłaszania i wcielania w życie projektów innowacyjnych, opartych na współpracy, interdyscyplinarnych.
Popieramy nowatorskie podejście  do aktualnego stanu wiedzy i wyników dotychczasowych oraz bieżących badań w zakresie, w jakim wpisuje się to w cele stojące przed stowarzyszeniem.  


V- Współuczestnictwo

 

Jakkolwiek kwestie dotyczące kontaktu z instytucjami państwowymi, zadania skarbnika oraz bieżące zarządzanie sprawami stowarzyszenia leżą w gestii jego kierownictwa, zdecydowany nacisk położony jest na realizację modelu zarządzania opartego na współuczestnictwie wszystkich kategorii członków – zarówno założycieli, jak i członków zwyczajnych, honorowych czy korespondencyjnych.
Z tego też względu w dowolnym momencie możliwe jest zwołanie walnego zgromadzenia członków (w wyniku wewnętrznej korespondencji lub wniosku co najmniej jednej trzeciej składu stowarzyszenia) w celu omówienia bieżących zagadnień.
Jeżeli nie ma konieczności zwoływania walnego zgromadzenia, kierownictwo stowarzyszenia podejmuje inne niezbędne kroki w celu włączenia wszystkich członków w proces podejmowania decyzji.

VI- Współpracownicy, partnerzy, sympatycy

 

Stawiamy sobie ambitne cele, cechuje nas jednak pokora i pełna świadomość niezwykle istotnego korpusu zgromadzonej dotychczas wiedzy, przeprowadzonych badań, publikacji i wysiłków wielu pracowni, instytucji naukowych oraz ekspertów z całego świata, których bardzo gorąco zapraszamy do przyłączenia się lub wsparcia naszego stowarzyszenia i nawiązania z nami współpracy w duchu nakreślonych tutaj zasad, którymi się kierujemy.

Wyznaczone sobie przez nas cele nie mogą być i nie zostaną osiągnięte bez przychylności oraz wsparcia ze strony innych badaczy i instytucji, reprezentujących dowolną dziedzinę nauki, zainteresowanych tematem związków Austro-Węgier z Chinami.


Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy kierują do nas wyrazy życzliwości, uznania i zainteresowania lub już bezpośrednio zaangażowali się w nasz projekt i mamy nadzieję na wspólne stworzenie platformy umożliwiającej zwiększenie widoczności oraz dostępności interesującego nas tematu zarówno dla społeczności naukowej, jak i szerszego grona odbiorców. 


Last Update: 24.10.2016

 

The Double Monarchy and the Middle Kingdom:

International & Interdisciplinary Research Group about Austria-Hungary and China

 

President: Mathieu Gotteland, M.A.

 

E-Mail Address: association@doublemonarchy.com

   

Newsletter

* indicates required

           

Creative Commons License
Except otherwise noted, this website is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.